SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN BAN HÀNH FILE
3348/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định Tuyển sinh Đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học 17/8/2017
3168/QĐ-HVN Quyết định ban hành Quy định dự giờ giảng 2/8/2017
1988/QĐ-HVN Quyết định về việc Ban hành Quy định về Tổ chức hoạt động của Hội đồng Khoa học Đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam 19/6/2017
1820/QĐ-HVN Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng 7/6/2017
1507/QĐ-HVN Quyết định về việc Ban hanh Quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 18/5/2017
963/QĐ-HVN Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về quản hoạt động các viện, trung tâm công ty 12/4/2017
251/QĐ-HVN Quyết định về việc Ban hành Quy định dạy học môn giáo dục thể chất 8/2/2017
4354 /QĐ-HVN Quyết định Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản các viện, trung tâm trong Học viện Nông nghiệp Việt... 29/12/2016
4073/QĐ-HVN Quyết định về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm 12/12/2016
1487/QĐ-HVN Quyết định về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 8/6/2016

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ