Dự thảo Quy định Ban hành Quy định về Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Dự thảo Quy định lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam