BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________________

Số: 35 /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v đóng tiền bảo hiểm y tế sinh viên năm 2019

 

Căn cứ Công văn số 2873/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc tham gia BHYT HSSV năm học 2018-2019;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tại Học viện trong năm học 2018-2019 như sau:

1.  Đối tượng đóng bảo hiểm y tế năm 2019

Tất cả sinh viên đang học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam chưa có thẻ BHYT hoặc có thẻ BHYT hạn đến ngày 31/12/2018.

2.  Mức phí bảo hiểm y tế

-  Mức 1: 6 tháng đối với sinh viên K58, K59, K60 (hệ 4 năm)

Mức đóng 262.710 đồng/sinh viên

Thời hạn sử dụng thẻ từ 01/01/2019 - 30/6/2019

-  Mức 2: 12 tháng đối với sinh viên K60 (hệ 5 năm), K61, K62

Mức đóng 525.420 đồng/sinh viên

Thời hạn sử dụng thẻ từ 01/01/2019 - 31/12/2019

Mức phí trên nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện học sinh, sinh viên.

3. Hình thức thu: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại NHTMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương. Cách thức thực hiện như nộp tiền học phí.

4. Thời gian thu tiền: Từ ngày 27/11/2018 đến ngày 12/12/2018

5. Tổ chức thực hiện:

Học viện yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong thông báo để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không tham gia BHYT phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình.

Lưu ý: Tất cả sinh viên đã có thẻ BHYT đối tượng được ưu tiên bao gồm: con thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, công an, hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc … không phải đóng tiền trong tài khoản. Mọi trường hợp có thẻ BHYT và đã nộp minh chứng mà vẫn bị thu tiền đề nghị báo lại
Ban CTCT&CTSV, P101 Nhà hành chính để được hướng dẫn.

Nơi nhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

-Lưu VPHV, CTCT&CTSV, TMDUC (20)

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

(Đã ký)

 

 

Vũ Văn Tuấn