ĐẢNG BỘ KHỐI

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số: 48 -TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

____________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018
                                               

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP

Học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị

dành cho “đối tượng kết nạp đảng” và “đảng viên mới”  


Kính gửi:  Các chi bộ


Theo thông báo số 39-TB/ĐU ngày 26/4/2018 của Đảng ủy Học viện về việc mở lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng” và lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới” năm 2018.

Căn cứ danh sách các chi bộ giới thiệu, Đảng uỷ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thông báo triệu tập 511 quần chúng tham dự “Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng” (Danh sách đính kèm) và 117 đồng chí đảng viên dự bị tham dự lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới” (Danh sách đính kèm).

- Thời gian học: Từ ngày 19/6 đến ngày 22/6/2018 (lớp học cả ngày).

+ Sáng: Từ 7h30.

+ Chiều: Từ 13h30.

- Địa điểm học:

+ Lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng”: Tại Hội trường A, giảng đường Nguyễn Đăng.

+ Lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”: Tại Hội trường C, nhà Hành chính.

Đảng ủy yên cầu Chi ủy các chi bộ thông báo và tạo điều kiện cho học viên của đơn vị tham gia đúng thời gian và địa điểm trên./.

    

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPĐU.

 

T/M ĐẢNG UỶ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Vũ Ngọc Huyên