BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________ 

 


THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Anh với đề tài: “Đánh giá và tuyển chọn giống đậu xanh thích hợp trong điều kiện nước trời và xây dựng các biện pháp canh tác đậu xanh thích hợp cho vùng đất cát ven biển tỉnh Thanh Hóa”

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9 62 01 10

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS. TS. Vũ Đình Hòa

TS. Nguyễn Thị Chinh

Thời gian: 8h 30' ngày 11 tháng 06 năm 2019
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng