BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Đào Xuân Thắng với đề tài: “Phát triển dịch vụ hậu cần cho đánh bắt xa bờ tại tỉnh Quảng Ninh”

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 9 31 01 05

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Nguyễn Phượng Lê

PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt

Thời gian: 14h 00' ngày 09 tháng 05 năm 2019
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng