BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Đặng Trần Trung với đề tài: “Đánh giá thực trạng độ an toàn cây rau ăn tươi sản xuất tại Bắc Ninh, xác định nguyên nhân, nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất rau an toàn”

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9 62 01 10

Dưới dự hướng dẫn của:

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch

PGS.TS. Đỗ Tấn Dũng

Thời gian: 8h 30' ngày 09 tháng 05 năm 2019
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng