Hội thảo được tổ chức từ ngày 9 đến 12 tháng 7 năm 2019 tại Đại học Công nghệ Suranaree (SUT), Nakhon Raichasima, Thái Lan.

Để tham dự, kính mời quý vị nộp bài báo trước ngày 20 tháng 2 năm 2019 và đăng ký tham dự trước ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập website của Hội thảo:

http://tasp-iconc-2019.sut.ac.th/welcomeic.html