BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

Số: 40/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ____________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

                

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra điểm rèn luyện và danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 2835/QĐ-HVN ngày 29/6/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập từ học kỳ 1 năm học 2017–2018;

Ban CTCT&CTSV công bố điểm rèn luyện (file đính kèm) và danh sách sinh viên dự kiến xét nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 (file đính kèm).

Ban CTCT&CTSV thông báo tới toàn thể sinh viên Học viện có thắc mắc về Điểm rèn luyện và Học bổng khuyến khích học tập đề nghị liên hệ về văn phòng Khoa trước 17h00 thứ 4 ngày 07/11/2018 để xem xét giải quyết. Các Khoa chịu trách nhiệm kiểm tra chính xác kết quả học tập, rèn luyện và mức Học bổng khuyến khích học tập của sinh viên.

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- Lưu CTCT&CTSV

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Vũ Văn Tuấn