HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Số: 24 /TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

  

THÔNG BÁO

V/v Kết quả xét cấp học bổng thủ khoa, á khoa tuyển sinh Đại học năm 2018

vòng Phỏng vấn

 

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét cấp học bổng thủ khoa, á khoa tuyển sinh Đại học năm 2018 vòng phỏng vấn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét cấp học bổng thủ khoa, á khoa tuyển sinh Đại học năm 2018 (Danh sách  kèm theo).

Căn cứ kết quả vòng phỏng vấn, Học viện công nhận sinh viên đạt thủ khoa, á khoa kỳ tuyển sinh tuyển sinh Đại học năm 2018 như sau:

 

STT

Họ và tên

MSV

Lớp

Kết quả

Ghi chú

1

Ngô Thị Dung

639815

K63KHMTB

Thủ khoa

 

2

Nguyễn Văn Quân

632604

K63NNP

Á khoa

 

3

Nguyễn Thị Hồng Diên

636312

K63CNTPC

Á khoa

 

4

Võ Thị Khánh Dương

636221

K63CNTPB

Á khoa

 

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ban Công tác Chính trị và Công tác sinh viên, phòng 217, Nhà hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. SĐT: 024.6261.7578 hoặc truy cập website: vnua.edu.vn.

 

 

 

Nơi nhận:

- Các Khoa CM, Ban HTQT, QLĐT.

- Lưu: CTCT&CTSV.

KT.TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tất Thắng