BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

Số :/     TB-HVN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày     tháng 6 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi tiếng Anh đầu vào, đầu ra mô phỏng theo chuẩn Toeic cho sinh viên hệ chính quy đợt thi ngày 18/6/2016

  

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo:

 

1. Kết quả thi tiếng Anh phân loại trình độ đầu vào mô phỏng theo Toeic cho sinh viên liên thông khóa 60 (file đính kèm);

2. Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra mô phỏng theo Toeic và đánh giá kết quả học phẩn 3 cho sinh viên hệ chính quy (file đính kèm).

 

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên dự thi, Ban Quản lý đào tạo nhận đơn phúc khảo (mẫu đính kèm) có xác nhận đã đóng lệ phí phúc khảo của Ban Tài chính và Kế toán từ ngày 30/6/2016 đến hết ngày 10/7/2016.

Học viên/sinh viên nộp lệ phí phúc khảo (theo quy định) về Ban Tài chính và Kế toán, phòng P113 – tầng 1, Nhà Hành chính.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo để sinh viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- sinh viên dự thi;

- Lưu: QLĐT,NPD (2).

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO