HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 36/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Hội trại hải dương quốc tế lần 3 tại Đài Loan


Trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học quốc gia Hải dương Đài Loan (NTOU), phía bạn thông báo tổ chức Chương trình Hội trại hải dương quốc tế lần 3 dành cho các trường đại học đối tác của NTOU ở Indonesia, Malaysia, Philipplines và Việt Nam. Mục đích của chương trình là tăng cường quan hệ đối tác của NTOU và thúc đẩy ngành khoa học hàng hải và đại dương nói chung cũng như ở NTOU nói riêng.

Số lượng: tối đa 03 cán bộ, sinh viên/trường đối tác

Lĩnh vực học tập: Ngành/chuyên ngành về khoa học hàng hải/đại dương, liên quan hoặc quan tâm đến ngành học này.

Thời gian khóa học: Ngày 21-30/10/2019.

Hỗ trợ tài chính:

·   NTOU miễn phí lệ phí đăng ký tham gia chương trình bao gồm các chi phí về phòng ở (ở chung), ăn, đi lại, bài giảng và vé tham quan trong Chương trình;

·   Khách mời chịu trách nhiệm về chi phí vé máy bay, bảo hiểm và các chi phí khác liên quan đến visa.

Hồ sơ dự tuyển (đối với sinh viên):

·   Mẫu đơn dự tuyển (theo mẫu);

·   Bảng điểm đại học (do Ban QLĐT cấp);

·   Minh chứng về năng lực tiếng Anh;

·   Tài liệu chứng minh tham gia các hoạt động ngoại khóa (nếu có).

Thời hạn đăng ký đại biểu với NTOU: Ngày 06/9/2019 (theo mẫu).

Thông tin chương trình: Chi tiết trong bản giới thiệu gửi kèm.

Liên hệ, giải đáp thông tin: Candy Chen  陳韻竹, Project Manager, Office of International Affairs, National Taiwan Ocean University, Address:No.2, Pei-ning Road, Keelung, Taiwan20224, E-mail:candychen@email.ntou.edu.tw, Tel:+886-2-2462-2192 ext.1226, Fax:+886-2-2463-4786.

Nộp đăng ký đại biểu, hồ sơ dự tuyển: Đăng ký đại biểu (đối với cán bộ, sinh viên) và hồ sơ dự tuyển (đối với sinh viên) được gửi đến Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) muộn nhất ngày 23/8/2019 để tổng hợp trình Học viện lựa chọn.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên quan tâm đăng ký tham gia.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Thị Bích Thủy