HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT VÀ CTSV

_________________

Số: 11/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên đề nghị Tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp

Trình độ ĐH, CĐ, ĐH bằng 2 hệ chính quy đợt tháng 03  năm 2018

 

Căn cứ Thông báo số 94/TB-QLĐT của Ban Quản lý đào tạo ngày 16 tháng 4 năm 2018 về Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trình độ ĐH, ĐH ngành 2, CĐ hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2018.

Căn cứ Danh sách sinh viên đề nghị tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp trình độ ĐH, ĐH ngành 2, CĐ hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2018 của các đơn vị chuyên môn.

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên xin thông báo Danh sách sinh viên đề nghị Tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp trình độ ĐH, ĐH ngành 2, CĐ hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2018 (danh sách đính kèm).

Sinh viên bị tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp phải làm đơn xin thanh toán ra trường (theo mẫu đính kèm) hoặc nhận mẫu đơn tại P.101 - Nhà Hành chính), xin xác nhận và nộp đơn tại bàn số 9 - P.121 Ban Quản lý đào tạo - Nhà hành chính để được nhận Bằng vào các ngày thứ 5 hàng tuần sau Lễ trao bằng.

Sinh viên KHÔNG phải xin xác nhận đầy đủ 6 đơn vị, chỉ xin xác nhận tại các đơn vị CÒN NỢ. Đối với các mục khác, sinh viên xin dấu xác nhận của Ban CTCT&CTSV tại Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên (phòng 101 - Nhà hành chính) để hoàn tất thủ tục.

Sinh viên có quyết định công nhận tốt nghiệp và đã hoàn tất thanh toán chủ động đến phòng 104 - Nhà hành chính để nhận lại hồ sơ (bao gồm Bằng tốt nghiệp và Học bạ THPT bản gốc) vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sinh viên nhờ người lấy hộ phải có đầy đủ giấy tờ sau: Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương và giấy tờ tùy thân của người được trao bằng (thẻ sinh viên, CMND)./.

 

Nơi nhận:

- Lưu CTCT&CTSV.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Vũ Văn Tuấn

Ban CTCT&CTSV