HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

________________ 

Số: 72 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________ 

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tham dự Hội thảo Phát triển bền vững được tổ chức bởi

Trường ĐH Uppsala, Thụy Điển và Diễn đàn Bền vững Việt Nam

 

Diễn đàn Bền vững Việt Nam và trường Đại học Uppsala, Thụy điển trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu tham dự Hội thảo VSF-2019 với chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hòa nhập xã hội để phát triển bền vững”

Hội thảo là diễn đàn trao đổi quốc tế cho các nhà lãnh đạo và các bên liên quan (nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ) trình bày về thực tiễn và các sáng kiến về tính bền vững trên toàn thế giới. Mục tiêu chính mà hội thảo hướng tới là đạt được sự phát triển lâu dài của một xã hội hòa nhập và công bằng, qua đó phát triển một xã hội thịnh vượng cùng với một môi trường bền vững.

Chương trình của Hội thảo:

·   Ngày 1: Hội nghị chuyên đề

·   Ngày 2: Diễn đàn về chính sách và lãnh đạo

Báo cáo khoa học của hội thảo thuộc các lĩnh vực nghiên cứu bền vững, cụ thể:

·   Chiến lược giáo dục và đào tạo cho phát triển bền vững

·   Quản lý và chính sách biến đổi khí hậu

·   Môi trường bền vững

·   Phát triển nguồn nhân lực và công nghiệp 4.0

·   Các khía cạnh xã hội ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu (VD: giới tính, dân tộc,…)

Thời gian tổ chức: 17-18/01/2019

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Cổng số 1, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời hạn nộp bài báo nghiên cứu: 30/11/2018

Thời hạn đăng ký: 05/01/2019

Phí đăng ký tham dự hội thảo (bao gồm tài liệu hội thảo, coffee breaks, bữa trưa tự chọn và tiệc chiêu đãi):

·   Đại biểu nộp sớm (phí đăng ký nộp trước 15/12/2018): €350

·   Đại biểu khác (phí đăng ký nộp sau 15/12/2018): €450

Thông tin chi tiết hướng dẫn nộp bài báo nghiên cứu và đăng ký tham dự hội thảo được tham khảo tại website: https://www.vsf.a-vse.org/

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đăng ký tham gia.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: HTQT

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

Nguyễn Việt Long