HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

________________

Số:132/TB-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________ 

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

 (V/v đăng ký nguyện vọng mở lớp ngoài giờ hành chính

 học kỳ 1 năm học 2019-2020) 

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2019 – 2020;

Căn cứ theo nhu cầu của sinh viên về việc đăng ký nguyện vọng mở lớp ngoài giờ hành chính;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký nguyện vọng mở lớp học phần ngoài giờ hành chính trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:

Sinh viên khóa 63 trở về trước có nhu cầu mở lớp học phần ngoài giờ hành chính trong học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 cần đăng ký nguyện vọng trên website daotao.vnua.edu.vn từ ngày 09/8/2019 đến 22/8/2019 (xem hướng dẫn đăng ký nguyện vọng). Căn cứ vào số lượng sinh viên có nhu cầu mở lớp, số giảng đường và giảng viên giảng dạy, ban Quản lý đào tạo sẽ mở các lớp ngoài giờ hành chính để sinh viên đăng ký online.

Ban Quản lý Đào tạo yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện đúng theo nội dung của thông báo này.

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

(đã ký) 

 

NGUYỄN VIẾT ĐĂNG