HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

___________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 Số:151/TB-QLĐT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019


 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học các lớp học phần ngoài giờ hành chính

trong học kỳ 1 - năm học  2019-2020

 

Căn cứ số lượng sinh viên có nhu cầu mở lớp học phần ngoài giờ hành chính trong học kỳ 1 năm học 2019-2020;

Ban Quản lý đào tạo thông báo về thời gian đăng ký trực tuyến (online) vào các lớp học phần mở ngoài giờ hành chính trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:

- Từ ngày 09/09/2019 đến 10/09/2019 dành cho sinh viên đã đăng ký nguyện vọng mở lớp online từ ngày 09/08/2019 đến 22/08/2019. 

- Từ ngày 11/09/2019 đến 12/09/2019 dành cho sinh viên chưa đăng ký nguyện vọng mở lớp online từ ngày 09/08/2019 đến 22/08/2019. 

Chú ý:

- Tổng số tín chỉ sinh viên được phép đăng ký vào các lớp học phần mở trong giờ & ngoài giờ hành chính theo điều số 11 Quy định về dạy và học đại học cao đẳng theo tín chỉ.

- Sau thời gian trên sinh viên không được phép rút/hủy học phần đã đăng ký.

Ban Quản lý Đào tạo yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này./

 

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

TRƯỞNG BAN

 

 

TS. Nguyễn Viết Đăng