BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

Số : 33 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký dự thi và ôn thi tiếng Anh đầu ra cho cao học

đợt thi tháng 4 năm 2019 


Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh đầu ra đại học và cao học đợt tháng 4 năm 2019,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch ôn thi và dự thi tiếng Anh đầu ra cho học viên từ khóa 27 đợt 1 trở về trước như sau:

a) Trình độ: tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu Chung

b) Thời gian

- Ôn thi: chiều thứ sáu, tối thứ sáu và tối thứ bảy từ ngày 15/3/2019 đến 30/3/2019

-  Thi: sáng từ 6h45, chiều từ 12h45 vào các ngày

Thứ 7 ngày 06/04/2019

Chủ nhật ngày 07/04/2019

Thứ 2 ngày 08/04/2019

c/ Lệ phí

-   Dự thi: 300.000 VNĐ/ 1 học viên

-   Ôn thi: 300.000 VNĐ/1 học viên

1. Học viên đăng ký dự thi, ôn thi (mẫu kèm theo) hoặc lớp trưởng các lớp từ khóa 27 đợt 1 trở về trước lập danh sách đăng ký dự thi, ôn thi (mẫu kèm theo) có xác nhận đã nộp lệ phí của Ban Tài chính và Kế toán (P108 – nhà Hành chính) gửi về Ban Quản lý đào tạo (P121 – nhà Hành chính) chậm nhất là 17h00 ngày 01/03/2019 và thứ bảy ngày 02/03/2019.

2. Học viện thông báo Kế hoạch ôn thi trước 17h00 ngày 13/03/2019  và Kế hoạch thi của các học viên trước 17h00 ngày 01/04/2019 trên website www.vnua.edu.vn/ daotao.vnua.edu.vn.

Học viện thông báo cho học viên từ khóa 27 đợt 1 trở về trước biết và đăng ký.

 

Nơi nhận:

- Học viên (trên website);

- Trợ lý ĐTĐH, SĐH các khoa;

- Ban TC & KT;

- Lưu: VT, QLĐT, NPD (15).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký)

 

GS.TS. Phạm Văn Cường