HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

_________________

Số: 43 /HVN-KHCN

V/v chuẩn bị hồ sơ đăng ký tuyển chọn

nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH nông nghiệp, thủy sản


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________ 


Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018


  

 Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị
 

Thực hiện Thông báo số 4669/BNN-KHCN ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH nông nghiệp thủy sản, Ban Khoa học và Công nghệ đề nghị Thầy/Cô thông báo, hướng dẫn các nhà khoa học trong đơn vị chuẩn bị hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình, cụ thể:

1. Thông báo tuyển chọn và danh mục các nhiệm vụ KHCN đưa vào tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH nông nghiệp, thủy sản

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 20/8/2018 (Thứ Hai).

4. Địa chỉ nhận hồ sơ:  Văn phòng Ban Điều hành Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Phòng 104 - Nhà A9, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)  

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KHCN, TDT (03).

TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Lê Huỳnh Thanh Phương