ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

CÂU HỎI VIẾT THU HOẠCH
Học tập, quán triệt Nghị quyết
Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

 

Câu 1. Đồng chí cho biết sự cần thiết và ý nghĩa việc ban hành Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045?

Câu 2. Đồng chí hãy nêu những nội dung cơ bản của Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương? Đồng chí có đề xuất những giải pháp gì để thực hiện tốt quy định trách nhiệm nêu gương, nhất là đối với người đứng đầu?

Lưu ý:

-  Bài thu hoạch viết bằng tay trên khổ giấy A4 từ 6-10 trang (theo mẫu đính kèm). Cá nhân ký và ghi rõ họ tên ở cuối bài làm.

-  Đảng viên nộp bài về chi ủy/bí thư chi bộ. Chi ủy/bí thư chi bộ nộp bài kèm theo Danh sách ký nộp bài, Báo cáo kết quả học tập nghị quyết về Văn phòng Đảng ủy (Phòng 106 Nhà Hành chính) trước 17h00 ngày 15/01/2019.

-  Thành viên của các tổ chức đoàn thể không phải là đảng viên nộp bài cho lãnh đạo tổ chức đoàn thể. Lãnh đạo tổ chức đoàn thể nộp bài kèm theo Danh sách ký nộp bài, Báo cáo kết quả học tập nghị quyết về Văn phòng Đảng ủy (Phòng 106 Nhà Hành chính) trước 17h00 ngày 15/01/2019.

                                                

 

Nơi nhận:

- Chi ủy các chi bộ (để thực hiện);

- Đảng viên trong toàn Đảng bộ (để thực hiện);

- BCH Công đoàn Học viện (để thực hiện);

- BCH Đoàn Thanh niên Học viện (để thực hiện);

- BCH Hội Sinh viên Học viện (để thực hiện);

- Lưu VPĐU.

T/M. ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

TS. Vũ Ngọc Huyên