HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 184 /HVN -VPHV

V/v: Tiếp nhận sinh viên vào ở KTX

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017


 

THÔNG BÁO

(V/v tiếp nhận sinh viên vào ở KTX)

Hiện nay KTX của Học viện đang còn trống một số chỗ dành cho sinh viên. Phòng ở khép kín, khang trang, sạch đẹp. đảm bảo an ninh trật tự, 24/24h có người trực với phí nội trú từ 110.000 đồng đến 150.000 đồng/sinh viên/tháng).

TT

KTX

Số chỗ
còn trống

Phí nội trú

 

Nam

Nữ

1

KTX A2

0

75

130.000đ/tháng/sv

2

KTX B3

0

8

130.000đ/tháng/sv

3

KTX B4

85

0

130.000đ/tháng/sv

4

KTX C2

0

54

110.000 đến 130.000đ/tháng/sv

5

KTX C3

0

3

110.000 đến 150.000đ/tháng/sv

6

KTX C5

0

40

110.000 đến 150.000đ/tháng/sv

Tổng số

85

183

 

Sinh viên có nhu cầu ở KTX đến phòng 110 – KTX C3 để được tư vấn và hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết trước khi vào ở KTX.

Thời gian: Các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trong giờ hành chính).

Điện thoại liên hệ:   0243 6762915

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Quân