HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 __________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 166/TB - QLĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Chuyển giảng đường của các lớp tại khu giảng đường Nguyễn Đăng

từ ngày 06/10/2019 đến 08/10/2019

 


Từ chiều ngày 06/10/2019 đến chiều ngày 08/10/2019, tầng 1 và một số phòng của tầng 2 khu Giảng đường Nguyễn Đăng được sử dụng để phục vụ Hội thảo Quốc tế về Bệnh lý thú y, Ban Quản lý đào tạo xin thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu học tại giảng đường Nguyễn Đăng sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:

TT

Tiết

Ngày

Giảng đường cũ

Giảng đường mới

Học phần

Lớp

Giảng viên

1

1-3

07/10

ND101

ND203

Xác suất thống kê

K64QTKDC

Vũ Thu Giang

2

4-5

07/10

ND101

ND202

Di truyền học ĐC

K64CNSHB

Phan Hữu Tôn

3

1-3

08/10

ND101

ND203

Khí tượng NN

K64RHQA

Nguyễn T. Bích Yên

4

4-5

08/10

ND101

ND203

Pháp luật đại cương

K64ENGB

Đỗ Thị Kim Hương

5

6-8

08/10

ND101

ND203

Quản trị học

K64KED

Nguyễn Hải Núi

6

9-10

08/10

ND101

ND303

Luật môi trường

K61KHMTA

Đỗ Thị Kim Hương

7

2-3

07/10

ND102

ND301

Đại số tuyến tính

K64CNTTC

Nguyễn Thị Lan

8

4-5

07/10

ND102

ND204

Hóa hữu cơ

K64TYE

Lê Thị Mai Linh

9

6-8

07/10

ND102

ND402

Toán cao cấp

K64TYA

Phan Quang Sáng

10

1-3

08/10

ND102

ND204

Triết học Mác – Lênin

K64KEC

Nguyễn T. T. Minh

11

4-5

08/10

ND102

ND301

Di truyền học ĐC

K64CNSHA

Phan Hữu Tôn

12

6-8

08/10

ND102

ND308

Quản trị học

K64QTKDB

Nguyễn Ngọc Mai

13

9-10

08/10

ND102

ND304

Thực vật học

K64NNCNC

Phạm T. Huyền Trang

14

1-3

07/10

ND103

ND308

Di truyền học ĐC

K64CNSHA

Phan Hữu Tôn

15

4-5

07/10

ND103

ND206

Quản trị học

K64QTKDB

Nguyễn Ngọc Mai

16

6-8

07/10

ND103

ND410

Kiểm toán nội bộ

K63KED

Vũ Thị Hải

17

1-3

08/10

ND103

ND401

Nguyên lý kinh tế

K64QTKDC

Đoàn Bích Hạnh

18

4-5

08/10

ND103

ND401

Vi sinh vật đại cương

K64TYD

Vũ Thị Ngọc

19

6-8

08/10

ND103

ND309

Nguyên lý kinh tế

K64KEE

Nguyễn Tất Thắng

20

1-5

07/10

ND104

ND404

Vi sinh vật đại cương

K64TYE

Vũ Thị Ngọc

21

8-9

07/10

ND104

QS105

Quản trị học

K64QTKDD

Nguyễn Ngọc Mai

22

9-10

07/10

ND104

ND204

Tin học cơ sở

K64CNTTC

Ngô Công Thắng

23

2-3

08/10

ND104

ND408

QTTC doanh nghiệp TH

K61KEP

Lê Thị Thanh Hảo

24

4-5

08/10

ND104

A204

Quản trị học

K64CNTPD

Trần Thị Thanh Huyền

25

6-8

08/10

ND104

ND411

Nguyên lý kinh tế

K64KEE

Nguyễn Tất Thắng

26

1-3

07/10

ND105

ND309

Xác suất thống kê

K64CNSHB

Nguyễn Hữu Hải

27

4-5

07/10

ND105

ND301

Tin học đại cương

K64KEA

Nguyễn Văn Hoàng

28

1-3

08/10

ND105

A202

Quản trị học

K64CNTPC

Trần Thị Thanh Huyền

29

4-5

08/10

ND105

ND403

Toán cao cấp

K64TYG

Thân Ngọc Thành

30

6-8

08/10

ND105

T02

Quản trị học

K64QTKDA

Nguyễn T.T. Trang

31

9-10

08/10

ND105

ND408

Sinh thái môi trường

K64PTNTA

Nguyễn Tuyết Lan

32

6-8

07/10

ND106

B211

Nguyên lý kinh tế

K64KEC

Nguyễn Tất Thắng

33

1-3

08/10

ND106

B310

Nguyên lý kinh tế

K64KED

Nguyễn Tất Thắng

34

4-5

08/10

ND106

ND405

Nguyên lý KT VM

K64RHQA

Nguyễn Tất Thắng

35

6-8

08/10

ND106

T05

Pháp luật đại cương

K64NTTSA

Lê Thị Yến

36

9-10

08/10

ND106

ND409

Pháp luật đại cương

K64KEC

Vũ Văn Tuấn

37

6-8

07/10

ND208

B102

Xác suất thống kê

K64KED

Nguyễn Hà Thanh

38

1-3

08/10

ND208

B301

Hóa phân tích

K64TYC

Nguyễn Thị Hiển

39

4-5

08/10

ND208

ND406

Nguyên lý kinh tế

K64QTKDA

Nguyễn Huyền Châm

40

6-8

08/10

ND208

B301

Triết học Mác - Lênin

K64CCCNC

Nguyễn T. M. Nguyệt

41

1-5

07/10

ND209

ND405

Giáo dục quốc phòng 3

K61CNSHE

Phạm Quyết Sơn

42

6-8

08/10

ND209

B308

Quản trị kênh phối

K62QTM

Nguyễn T.T. Trang

Ban Quản lý đào tạo xin thông báo việc thay đổi giảng đường tới sinh viên, giảng viên và VPHV (tổ giảng đường) biết để thực hiện./.


Nơi nhận:

- Các khoa; Ban CTCT & CTSV; VPHV;

- Lưu: QLDT

 

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN