HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

___________________ 

Số : 152 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Danh sách dự thi và kế hoạch thi tiếng Anh đầu ra

cho học viên cao học đợt thi tháng 9 năm 2019

 

 

I.    Danh sách học viên khóa 27 đăng ký dự thi tiếng Anh đầu ra trình độ tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu Chung (file đính kèm)

II.   Kế hoạch thi

Ngày thi

Sáng

Chiều

07/09/2019

Thứ 7

6h30: Thi Đọc – Viết, Nghe tại giảng đường Nguyễn Đăng

13h15 Thi Nói (ca 1) tại giảng đường Nguyễn Đăng (học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

08/09/2019

Chủ nhật

7h15: Thi nói (ca 2) tại giảng đường Nguyễn Đăng (học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

13h15: Thi nói (ca 3) tại giảng đường Nguyễn Đăng (học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

 

- Ghi chú: Học viên dự thi cần mang theo thẻ học viên, chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để kiểm tra. Học viên không mang theo thẻ học viên hoặc giấy tờ tùy thân sẽ không được vào phòng thi.

ĐỊA ĐIỂM:

- Sáng ngày 07/09/2019: Từ phòng NĐ303 đến NĐ306, NĐ401 đến NĐ405 Giảng đường Nguyễn Đăng.

-  Từ chiều 07/09/2019 đến chiều ngày 08/09/2019: Từ NĐ401 đến NĐ406 Giảng đường Nguyễn Đăng.

Ban Quản lý đào tạo thông báo các học viên biết và thực hiện theo đúng kế hoạch và thời gian nêu trên.

Mọi thắc mắc về danh sách thi xin liên hệ ban Quản lý đào tạo (phòng 121, nhà Hành chính- ĐT: 0935582686) trước 11h30 ngày 05/09/2019.

 

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Phan Xuân Hảo