BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số: 1268/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2019


 

THÔNG BÁO

(V/v Bế giảng - trao Bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Thạc sĩ

K26 đợt 1 năm 2019)

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ khoá 26 đợt 1 và các khóa như sau:

1/Thời gian: sáng thứ 4 ngày 18 tháng 09 năm 2019

- 07h30: Tân thạc sĩ có mặt và ký nhận bằng vào sổ nhận bằng

- 09h00: Lễ trao bằng thạc sĩ.

2/Địa điểm: Hội trường A - P207 Giảng đường Nguyễn Đăng

Học viện thông báo để tân thạc sĩ khoá 26 đợt 1 và các khóa khác (danh sách kèm theo) biết và đến nhận bằng đầy đủ.

Riêng đối với tân thạc sĩ chuyên ngành Phát triển nông thôn, Kinh tế nông nghiệp và Quản lý kinh tế xem thông báo ở Website của Khoa Kinh tế và PTNT.

Khi ký nhận bằng học viên phải xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh).

Học viên vắng mặt trong buổi lễ phát bằng (có lý do) sẽ nhận bằng tại ban Quản lý đào tạo (bàn số 9 - P121 Nhà hành chính) vào các  ngày  thứ 5 hàng tuần.

Các đơn vị chuẩn bị và tổ chức buổi Lễ trao Bằng theo Quy định số 1059/QĐ-NNH ngày 28/5/2013 của Hiệu trưởng (nay là Giám đốc).

Giám đốc yêu cầu Văn phòng Học viện, Trưởng các Khoa, Ban liên quan cử cán bộ thuộc đơn vị quản lý đến đúng giờ để thực hiện nhiệm vụ theo Quy định trên.                                                        

Nơi nhận:

- Các khoa có HV nhận Bằng;

- Ban CTCT&CTSV, CSVC&ĐT;

- Lưu: QLĐT, VPHV, NAT (5)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Cường (đã ký)