BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

Số : 108 /HVN-TCKT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v cho phép sinh viên nộp học phí  

học kì hè năm học 2015 – 2016

 

Học kì hè, năm học 2015 - 2016, Học viện đã có Thông báo số 100/HVN-TCKT ngày 07/06/2016 về việc thông báo lịch thu tiền học phí đối với sinh viên trong học kì hè năm học 2015 – 2016. Thời gian sinh viên nộp tiền vào tài khoản từ 07/06/2016 đến 16 giờ ngày 01/08/2016.

Thông báo số 103/HVN-TCKT ngày 02/08/2016, về việc cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần học kỳ hè, năm học 2015 – 2016 cho phép sinh viên được hoàn thành học phí kỳ hè đến 16 giờ ngày 08/08/2016.

Tuy nhiên, sau thời hạn thu vẫn còn sinh viên chưa hoàn thành học phí, lý do sinh viên không đọc kỹ thông báo hướng dẫn cách thức nộp tiền vào tài khoản đảm bảo đủ học phí để Học viện thu học phí kỳ hè, năm học 2015 – 2016 của sinh viên (do thiếu số dư tài khoản). 

Theo nguyện vọng của sinh viên được hoàn thành học phí để được thi kết thúc học phần trong học kỳ hè, năm học 2015 – 2016, Học viện cho phép sinh viên được hoàn thành học phí kỳ hè, năm học 2015 – 2016, cụ thể:

+ Thời gian nộp: ngày 24 + 25 + 26 tháng 08 năm 2016 (Thứ 4, 5 , 6). Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

+ Hình thức nộp: nộp bằng tiền mặt. Sinh viên phải làm đơn xin nộp học phí muộn (có mẫu đính kèm) và cam kết không tái phạm trong kỳ tiếp theo.

+ Địa điểm: Tại Ban Tài chính và Kế toán (Phòng 101, Nhà Hành chính)

Sau khi hoàn thành học phí, sinh viên liên hệ Ban Quản lý đào tạo (Phòng 105, Giảng đường A) để được cấp danh sách thi. Học viện chỉ cho phép sinh viên tham gia thi kết thúc học phần học kỳ hè tính từ thời điểm sinh viên được cấp danh sách thi.

Sau thời gian trên, Học viện sẽ không giải quyết việc thu học phí của những sinh viên còn chưa hoàn thành học phí. Sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần trong học kỳ hè năm học 2015 – 2016.

Đề nghị tất cả sinh viên hiện còn nợ học phí kỳ hè, năm học 2015 – 2016 thực hiện theo đúng nội dung thông báo này.           

 

Nơi nhận :

- Như trên

- Ban QLĐT, Ban CTCT&CTSV; -

- Các khoa chuyên môn;

- Lưu Ban TC&KT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng