Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV được tổ chức từ ngày 20/7 đến ngày 29/7/2016.

Nội dung nổi bật nhất của kỳ họp thứ nhất là xem xét, quyết định tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước nên phần lớn thời gian của kỳ họp sẽ dành cho việc xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Ngoài nội dung nhân sự, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 và Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề; biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 bằng hệ thống biểu quyết điện tử; nghe báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2016.Học viện Nông nghiệp Việt Nam vinh dự và tự hào có PGS.TS Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện là đại biểu Quốc hội khóa 14. Với vai trò là đại biểu Quốc hội, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan sẽ góp phần đưa tiếng nói không chỉ của những người đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn mà còn của những người nông dân đến diễn đàn Quốc hội; đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động của Quốc hội để nâng cao tính hiệu quả, bền vững, hiện đại của ngành nông, lâm, ngư nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Ban CTCT&CTSV