Ngày 26/12/2018, Nhóm nghiên cứu mạnh “Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp” của Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội thảo “Tính toán tối ưu và ứng dụng”.

Tham dự Hội thảo là sự có mặt đông đủ của các thành viên trong và ngoài nhóm nghiên cứu mạnh. TS. Nguyễn Văn Hạnh - Thư ký nhóm Nghiên cứu mạnh phát biểu khai mạc và nhấn mạnh sự cần thiết của việc trao đổi, thảo luận các vấn đề chuyên môn giữa các thành viên trong nhóm, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhóm nói chung.

TS. Trần Đức Quỳnh - Trưởng nhóm Nghiên cứu mạnh, chủ tọa buổi Hội thảo giới thiệu mục đích, ý nghĩa của “Tính toán tối ưu” và các ứng dụng giải quyết các vấn đề của xã hội. Hội thảo được lắng nghe ba bài trình bày về tính toán tối ưu của các nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện.

TS. Đinh Thị Hải Vân - Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã trình bày báo cáo “Tối ưu hóa hệ thống thu gom rác bằng mô hình đa tác tố và mô phỏng. Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang”. Bài báo cáo đã thể hiện được sự gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết toán học tối ưu hóa trong việc xử lý bài toán thực tế gom rác. Trong tương lai, nhóm nghiên cứu mạnh sẽ kết hợp với nhiều nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học khác để giải quyết nhiều bài toán có tính ứng dụng cao.

Hội thảo “Tính toán tối ưu và ứng dụng”

Báo cáo thứ hai của TS. Nguyễn Thị Minh Tâm - Khoa Công nghệ thông tin - Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày về “Giải thuật DC cho các bài toán với ràng buộc bất đẳng thức biến phân”. Tác giả đã sử dụng một kỹ thuật hàm phạt và đề xuất một biến thể của giải thuật DC cho bài toán đặt ra. Nghiên cứu này đã được tác giả ứng dụng để giải quyết bài toán định giá phí cầu đường với chi phí cố định.

Hội thảo “Tính toán tối ưu và ứng dụng”

TS. Tạ Anh Sơn - Giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội tham dự Hội thảo với báo cáo “Solving relaxation Orienteering problem using DCA-CUT”. Trong bài báo cáo này, tác giả đã phân tích cấu trúc của vấn đề “orienteering” tổng quát và đề xuất phương pháp giải mới dựa trên giải thuật DC - Cắt. Thuật toán đề xuất được mô phỏng và ứng dụng trong bài toán vận chuyển.

Hội thảo “Tính toán tối ưu và ứng dụng”

Các thành viên tham dự Hội thảo đã đặt ra nhiều câu hỏi và thảo luận sôi nổi với các báo cáo viên về các vấn đề liên quan tính toán tối ưu. Trong thời gian tiếp theo, nhóm Nghiên cứu mạnh “Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp” sẽ tổ chức nhiều Hội thảo, seminar chuyên đề thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học của nhóm nói riêng và của Khoa Công nghệ thông tin nói chung.

Nguyễn Thị Bích Hồng – Khoa CNTT