Sinh viên NCKH
Nộp đề tài tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016
Thực hiện theo công văn số 3876/BGDĐT - KHCNMT ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016.
Đăng cai tổ chức vòng sơ khảo Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016
Thực hiện công văn số 3877/BGDĐT-KHCNMT ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức đánh giá và xét vòng sơ khảo “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016
4761

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap