HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 43 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Trao đổi sinh viên tại Đại học Saga - Nhật Bản

 

Đại học Saga thông báo Chương trình trao đổi sinh viên dành cho các trường đại học đối tác.

1. Đối tượng tham gia chương trình

SPACE-E

30 sinh viên

Chương trình bằng tiếng Anh dành cho sinh viên đại học

Sinh viên trao đổi chung

30 sinh viên

Sinh viên đại học và sau đại học có thể học hầu hết các môn học bằng tiếng Nhật (có một vài ngoại lệ) được áp dụng như sinh viên chính thức

Sinh viên nghiên cứu đặc biệt

 

Sinh viên sau đại học thực hiện các hoạt đông nghiên cứu theo sự hướng dẫn của giáo sư. Sinh viên cần được giáo sư hướng dẫn của ĐH Saga chấp nhận trước.

 

2. Thời gian học tập:

- SPACE-E và sinh viên trao đổi chung: Tháng 10 hoặc tháng 4

- Sinh viên nghiên cứu đặc biệt: Từ 3-10 tháng, bắt đầu nhập học từ tháng 10 hoặc tháng 4.

3. Yêu cầu về ngoại ngữ

- SPACE-E: CEFR B2, TOEFL ITP 530, IELTS 5.5 (Overall), TOEFL iBT 72, TOEIC 740 (không chấp nhận chứng nhận CET)

- Sinh viên trao đổi chung: LPT N2 trở lên đối với sinh viên đại học, JLPT N1 đối với sinh viên sau đại học. Đối với những sinh viên chưa có chứng nhận năng lực tiếng Nhật JLPT, ĐH Saga sẽ xét kết quả kiểm tra năng lực tiếng Nhật đầu vào đối với sinh viên quốc tế (kỳ thi EJU). Sinh viên liên hệ ĐH Saga để đăng ký kỳ thì này.

4. Tiêu chuẩn dự tuyển

- Là sinh viên chính quy của một trường đại học nước ngoài đã ký thỏa thuận trao đổi sinh viên với ĐH Saga;

- Tiếp tục học tại trường đại học cử đi sau khi kết thúc chương trình trao đổi tại ĐH Saga;

- Sinh viên dự tuyển chương trình SPACE-E đã học tập ít nhất 2 năm tại trường đại học cử đi;

- Sinh viên dự tuyển chương trình Sinh viên trao đổi chung đã học tập ít nhất 1 năm tại trường đại học cử đi;

- Sinh viên dự tuyển chương trình Sinh viên nghiên cứu đặc biệt là sinh viên sau đại học và đã được giáo sư của ĐH Saga tiếp nhận.

5. Thời hạn đăng ký và dự tuyển

- Thời hạn đăng ký (cho kỳ học xuân): 01/11/2019

- Thời hạn dự tuyển: 15/11/2019 (hồ sơ dự tuyển gửi qua email muộn hơn thời hạn này không được xem xét). Application for Certificate of Eligibility (giấy xin phép lưu trú tại Nhật Bản) gửi bằng định dạng excel.

6. Thông tin chi tiết chương trình

- Tiếng Anh: http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html

- Tiếng Nhật: http://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/interest/space.html.

7. Hồ sơ dự tuyển

- SPACE-E: http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space-e.html

- Sinh viên trao đổi chung: http://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/interest/space-j.html

8. Lưu ý: Sinh viên trao đổi học tập tại Khoa Kinh tế vui lòng liên hệ qua email.

9. Liên hệ, đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ:

- Tham khảo tài liệu hướng dẫn gửi kèm hoặc liên hệ giải đáp về chương trình: Kanami YAMADA (佐賀大学 国際交流推進センター, 山田 佳奈美, 〒840-8502 佐賀市本庄町1), Center for Promotion of International Exchange, Saga University, 1 Honjo, SAGA, 840-8502, Japan, Email:si4016@cc.saga-u.ac.jp, TEL:0952-28-8169 (内線:8169), Fax:0952-28-8819;

- Đăng ký dự tuyển: Sinh viên gửi thông tin đăng ký dự tuyển gồm họ và tên, mã sinh viên, lớp, khoa, chương trình dự tuyển tại ĐH Saga đến Ban Hợp tác quốc tế (HTQT), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) muộn nhất 28/10/2019;

- Nộp hồ sơ: Sinh viên gửi hồ sơ scan màu, định dạng pdf đến Ban HTQT tại địa chỉ trên không muộn hơn ngày 12/11/2019.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

 

Nguyễn Việt Long