HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 44 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Trao đổi sinh viên tại Đại học Ryukyus - Nhật Bản

 

Đại học Ryukyus thông báo Chương trình trao đổi sinh viên mới ("RISE Program (Ryukyus International Student Exchange Program)" thay cho chương trình cũ là URSEP và STRP từ tháng 4/2020. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng JASSO hoặc ĐH Ryukyus để tham gia chương trình.

1. Tiêu chuẩn dự tuyển

- Trường đại học cử sinh viên có quan hệ đối tác với ĐH Ryukyus hoặc là thành viên của UMAP hoặc ISEP;

- Là sinh viên chính quy đã hoàn thành năm học thứ nhất tại trường đại học cử đi hoặc trúng tuyển là sinh viên sau đại học. Sinh viên cao đẳng phải là sinh viên năm cuối;

- Sinh viên thành thạo tiếng Nhật theo trình độ được quy định cho từng khóa học.

2. Lịch học

Kỳ học xuân:

- Tháng 4 -  tháng 10 (học kỳ xuân, nửa năm)

- Tháng -  tháng 3 (học kỳ xuân và thu, một năm)

Kỳ học thu:

- Tháng 10 - tháng 3 (học kỳ thu, nửa năm)

- Tháng 10 - tháng 9 (học kỳ thu và xuân, một năm)

3. Thông tin chi tiết chương trình và hồ sơ dự tuyển

- Sinh viên tham khảo https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/

4. Thời hạn dự tuyển: Muộn nhất ngày 31/10/2019 (đối với kỳ học xuân).

5. Liên hệ và nộp hồ sơ:

- Tham khảo tại địa chỉ trang web nêu trên hoặc liên hệ giải đáp về chương trình:

cô Yuka MATSUKAWA (国立大学法人琉球大学 学生部国際教育課 留学交流係(短期受入), Global Education Section, University of the Ryukyus, 1 Senbaru, Nishihara, Okinawa, JAPAN, Phone: +81-98-895-8096, Email: inbound@acs.u-ryukyu.ac.jp;

- Nộp hồ sơ: Sinh viên gửi hồ sơ gồm form 1 (định dạng pdf mềm), form 2-5 (scan màu, định dạng pdf) và đơn đề nghị cấp COE để định dạng file excel, tổng dung lượng < 10MB đến ĐH Ryukys tại địa chỉ trên và Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 02462617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) không muộn hơn thời hạn trên. Trong vòng 01 tuần kể từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển mà không nhận được thư xác nhận của ĐH Ryukyus, sinh viên cần thông báo ĐH Ryukyus kiểm tra thông tin.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BANNguyễn Việt Long