HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 47 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình trao đổi sinh viên 2020

- ĐHQG Chung Hsing, Đài Loan

 

Đại học quốc gia Chung Hsing (NCHU), Đài Loan thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ xuân 2020.

1. Số lượng sinh viên: tối đa 04 sinh viên (theo Thỏa thuận hợp tác trao đổi sinh viên giữa 02 Trường).

2. Thời gian học tập: học kỳ xuân 2020 (tháng 02 - tháng 6/2020).

3. Hỗ trợ tài chính:

- Miễn học phí (không bao gồm chi phí bảo hiểm và phòng ở);

- Sinh hoạt phí (căn cứ theo ngân sách của chương trình và chất lượng dự tuyển của sinh viên);

- 01 khóa học tiếng Trung cơ bản (không tính tín chỉ). NCHU sẽ gửi thông tin khóa học đến sinh viên trúng tuyển.

4. Tiêu chuẩn dự tuyển

- Sinh viên đã hoàn thành ít nhất 01 năm học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Kết quả học tập trung bình từ 3.00 trở lên;

- Biết tiếng Anh/Trung.

5. Thời hạn đề cử sinh viên:  Muộn nhất ngày 15/10/2019 (Học viện đăng nhập thông tin trực tuyến tại https://forms.gle/n9h7baiFagKd8T318). Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình đăng ký thông tin cá nhân (họ và tên, giới tính, lớp, khoa, kết quả học tập, trình độ ngoại ngữ) với Ban Hợp tác quốc tế (HTQT), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) trước ngày 15/10/2019.

6. Thời hạn dự tuyển: 15/10/2019 - 30/10/2019.

7. Thông tin chi tiết chương trình và hồ sơ dự tuyển: Phòng Quan hệ quốc tế của NCHU sẽ gửi tài liệu hướng dẫn sau khi nhận được đề cử.

- Ms. Christina Cheng (Northeast Asia, Europe and Africa):  yccheng@nchu.edu.tw

- Ms. Eva Lin (Asia and Oceania): eva0627@dragon.nchu.edu.tw

- Ms. Tina Hsu (America and Mainland China): tinahsu@dragon.nchu.edu.tw.

- Nộp hồ sơ:

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký tham gia./.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

  

 

Nguyễn Việt Long