HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 14/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NAGAO TẠI VIỆT NAM NĂM HỌC 2019-2020

 

Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nagao Natural Environmental Foundation – NEF) là một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản được thành lập năm 1989 với mục tiêu thúc đẩy công tác bảo tồn thiên nhiên tại các nước đang phát triển. Quỹ NEF thực hiện mục tiêu của mình thông qua việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên các trường đại học, những người đang theo học các chương trình liên quan đến bảo tồn thiên nhiên cũng như sẽ làm việc trong lĩnh vực này trong tương lai.

Từ năm 1995, Quỹ NEF đã chọn Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (nay là Viện Tài nguyên và Môi trường), Đại học Quốc gia Hà Nội làm cơ quan đại diện duy nhất cho Quỹ này tại Việt Nam. Thông qua tổ chức và điều phối của Viện, đến nay Quỹ NEF đã cấp tổng cộng 479 suất học bổng cho học viên cao học trên toàn quốc trong lĩnh vực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Năm học 2019-2020, Quỹ NEF tiếp tục cấp 40 suất học bổng Nagao cho học viên cao học của Việt Nam với mục đích hỗ trợ học viên thực hiện các nghiên cứu của mình trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, lâm nghiệp, nông nghiệp, các khoa học trái đất và môi trường phục vụ bảo tồn thiên nhiên và/hoặc phát triển bền vững.

Đối tượng nhận học bổng:

Để nhận được học bổng Nagao, ứng viên phải đáp ứng đầy đủ những điều điều kiện sau đây:

1.    Là công dân Việt Nam;

2.    Là học viên cao học xuất sắc đang học năm thứ nhất (chương trình 2 năm) hoặc học viên năm thứ hai (chương trình 3 năm) tại các cơ sở đào tạo của Việt Nam thuộc các ngành sinh học, lâm nghiệp, nông nghiệp, các khoa học trái đất và môi trường;

3.    Là học viên cao học có đề tài nghiên cứu về quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, khoa học môi trường phục vụ bảo tồn thiên nhiên và/hoặc phát triển bền vững, đặc biệt ưu tiên cho những ứng viên có nghiên cứu ngoài thực địa.

  Những ứng viên là người dân tộc ít người hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn sẽ được ưu tiên, xem xét.

Quy trình xét duyệt và cấp học bổng:

-  Ứng viên nộp hồ sơ xin học bổng đến Ban Điều hành Quỹ Học bổng Nagao theo quy định và hướng dẫn ở phần sau;

-  Hội đồng xét duyệt học bổng Nagao sẽ họp để xem xét hồ sơ và chọn ra những ứng viên có thành tích học tập và đề cương nghiên cứu xuất sắc nhất để cấp học bổng;

-  Học bổng được cấp trong thời gian 2 năm (năm học 2019-2020 và 2020-2021) và chia làm 2 lần;

-  Học viên sẽ được nhận học bổng lần đầu sau khi Hội đồng xét duyệt học bổng Nagao đánh giá hồ sơ và đề cương nghiên cứu, và được Quỹ NEF phê duyệt;

-  Cuối năm học, học viên có trách nhiệm báo cáo kết quả học tập và tiến độ thực hiện đề tài theo yêu cầu của Quỹ;

-  Hội đồng xét duyệt và Quỹ NEF sẽ đánh giá kết quả học tập và tiến độ công việc của học viên để trình quyết định cấp tiếp học bổng lần 2 (năm học 2020-2021);

-  Học viên sẽ nhận học bổng lần 2 sau khi nộp đầy đủ báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu theo đề cương nghiên cứu ban đầu với chất lượng đảm bảo và được Hội đồng thông qua.

Hồ sơ xin học bổng:

Bộ hồ sơ xin học bổng gồm:

·  Đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt), theo mẫu gửi kèm. Trong đơn cần kê khai đầy đủ các mục. Đơn có xác nhận của cơ sở đào tạo với chữ ký và con dấu.

·  Đề cương nghiên cứu (bằng tiếng Việt). Các ứng viên có thể tham khảo bản “Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu” trên trang web của Viện Tài nguyên và Môi trường (www.cres.edu.vn) để chuẩn bị đề cương. Lưu ý, hình thức và nội dung trang bìa là bắt buộc đối với các đề cương, còn nội dung và thứ tự các mục trong đề cương có thể được điều chỉnh, vận dụng cho phù hợp với nghiên cứu của mình.

·  Bảng điểm các môn học (đối với học viên năm thứ hai) hoặc điểm thi tuyển đầu vào (đối với học viên mới được tuyển) có xác nhận của cơ sở đào tạo với chữ ký và con dấu; Bảng điểm bao gồm môn học/học phần đã có điểm và các môn/học phần đã học nhưng chưa có điểm (trường hợp này phải có xác nhận của cơ sở đào tạo).

·  Thư giới thiệu (bằng tiếng Anh) của hai giáo sư/cán bộ hướng dẫn đề tài hoặc tham gia giảng dạy.

Thời hạn nộp hồ sơ:

Hạn nộp hồ sơ trước 17h00, Thứ Năm, ngày 31 tháng 10 năm 2019. Đối với các ứng viên gửi hồ sơ theo đường bưu điện, thời hạn nộp hồ sơ sẽ căn cứ vào thời gian trên dấu bưu điện.

Hội đồng xét duyệt chỉ xem xét các hồ sơ gửi về đúng thời hạn và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Kết quả tuyển chọn sẽ được thông báo vào cuối tháng 12 năm 2019 trên website của Viện Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ không được tuyển chọn sẽ không được trả lại.

Nơi nhận hồ sơ:

Trần Thu Phương - Ban Điều hành Quỹ Học bổng Nagao

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, 19, Lê Thánh Tông, HN

ĐT:  077  7641211; E-mail: phuongtt_2003@yahoo.com; thuphuongcres@gmail.com

Lưu ý: Hội đồng xét duyệt học bổng Nagao chỉ xét các hồ sơ có đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Ban CTCT&CTSV trân trọng thông báo tới các học viên cao học của Học viện quan tâm đăng ký dự tuyển.

 

Nơi nhận:

- Ban chủ nhiệm các Khoa.

- Lưu CTCT và CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Dương Thành Huân