HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_____________

Số: 27/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng học kỳ 2 năm học 2017-2018

 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 2835/QĐ-HVN ngày 29/6/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập từ học kỳ 1 năm học 2017–2018;

Giám đốc Học viện thông báo để các Khoa thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2017-2018 theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT)

Sinh viên đại học các khóa 59 (hệ 5 năm), 60, 61, 62 và cao đẳng K8 được xét HBKKHT kỳ 2 năm học 2017-2018 phải có đủ những điều kiện sau:

-    Điểm trung bình chung học kỳ 2 năm học 2017-2018 đạt từ 2,50 trở lên;

-    Không có học phần bị điểm F (tính cả các môn giáo dục thể dục và giáo dục quốc phòng);

-    Tích luỹ tối thiểu 15 tín chỉ/học kỳ;

-    Kết quả rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ 2 năm học 2017-2018.

2. Quy trình, nguyên tắc xét cấp học bổng khuyến khích học tập 

Quỹ HBKKHT được khoán theo nhóm ngành và khoá học chương trình tiên tiến, chất lượng cao. Học viện giao khoán quỹ HBKKHT học kỳ 2 năm học 2017-2018 để các Khoa phân bổ cho sinh viên Khoa mình. Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên phối hợp cùng Ban Tài chính và Kế toán, Ban Quản lý đào tạo để xác định mức khoán quỹ HBKKHT giao cho các Khoa.

3. Tổ chức thực hiện

Ban chủ nhiệm các Khoa tổ chức xét và lập danh sách sinh viên của Khoa đủ điều kiện được xét cấp HBKKHT trong giới hạn quỹ HBKKHT được giao (theo mẫu) gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 27/10/2018.

Các Khoa chịu trách nhiệm kiểm tra chính xác kết quả học tập, rèn luyện và mức HBKKHT của sinh viên, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Ban Tài chính và 
Kế toán chịu trách nhiệm tổng hợp, cân đối trình Hội đồng xét cấp HBKKHT Học viện quyết định. 

Các mức học bổng khuyến khích học tập

 

Ngành - Khoa

Mức học bổng (đồng/tháng)

Đại học

Cao đẳng

Khá

Giỏi

Xuất sắc

Khá

Giỏi

Xuất sắc

Thú y

1.280.000

1.330.000

1.430.000

1.020.000

1.060.000

1.140.000

Sinh học, Thực phẩm, Môi trường, Điện, Cơ khí, CNTT

1.030.000

1.080.000

1.180.000

820.000

860.000

940.000

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

840.000

890.000

990.000

670.000

710.000

790.000

Các ngành còn lại

870.000

920.000

1.020.000

700.000

740.000

820.000

 

Mức học bổng khuyến khích học tập của sinh viên theo chương trình tiên tiến, chất lượng cao bằng 1,5 lần mức học bổng theo quy định.

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- Ban TC&KT, Ban QLĐT, ĐTN, HSV;

- Lưu VT, Ban CTCT&CTSV, Tmduc(20).

TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Vũ Văn Tuấn