Chức vụ: Giám đốc
GS.TS Nguyễn Thị Lan
- Email: nguyenlan@vnua.edu.vn
- ĐT: 024.62617755
*/Trách nhiệm

a) Lĩnh vực công tác: Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Học viện, chỉ đạo chiến lược phát triển và kế hoạch chung của Học viện, công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, quyết định giao và thu hồi quyền sử dụng đất đai của Học viện, hợp tác quốc tế, đối ngoại và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

b) Trực tiếp quản lý các đơn vị/tổ chức:

- Các khoa: Thú y, Thủy sản, Chăn nuôi, Lý luận chính trị và Xã hội, Sư phạm và Ngoại ngữ.

- Các ban chức năng và tương đương: Ban Tổ chức cán bộ, Ban Tài chính và Kế toán, Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư, Ban Hợp tác quốc tế, Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên

- Các viện, trung tâm, công ty: Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế, Trung tâm Chuyên gia, Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm, Công ty TNHH một thành viên Giáo dục Nông nghiệp Việt Nam.

c) Chủ tài khoản số 1.

Chức vụ: Phó Giám đốc
PGS.TS Nguyễn Tất Cảnh
- Email: ntcanh@vnua.edu.vn
- ĐT: 024.62617596
img-person
*/Trách nhiệm

a) Lĩnh vực công tác: Phụ trách lĩnh vực chính trị - tư tưởng, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao khoa học công nghệ, liên kết địa phương và dịch vụ xã hội, đào tạo ngắn hạn tại địa phương, thư viện, xuất bản, giáo trình, tạp chí, một số công việc liên quan đến công tác nội vụ, bao gồm: hành chính, pháp chế, thanh tra (bao gồm cả giải quyết khiếu nại, tố cáo,...), quốc phòng - an ninh, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, văn hóa, thể thao, y tế - sức khỏe, giám sát kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng đất đai của Học viện, bảo vệ, cảnh quan môi trường, công tác học sinh - sinh viên, công tác đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên), quan hệ với địa bàn nơi Học viện có trụ sở chính, phát ngôn của Học viện và một số công tác khác do Giám đốc Học viện phân công.

b) Trực tiếp quản lý các đơn vị/tổ chức:

- Các khoa: Cơ Điện, Quản lý đất đai, Môi trường, Giáo dục quốc phòng, Kinh tế và Phát triển nông thôn, Kế toán và Quản trị kinh doanh.

- Các ban chức năng và tương đương: Ban Khoa học và Công nghệ, Ban Thanh tra, Văn phòng Học viện, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trạm Y tế, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của, Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp.

- Các viện, trung tâm: Viện Phát triển công nghệ Cơ Điện, Viện Kinh tế và Phát triển, Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp, Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp sinh thái á nhiệt đới, Trung tâm Dạy nghề Cơ Điện và Đào tạo lái xe, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên đất và môi trường, Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường, Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường.

- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Học viện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện, Hội Sinh viên Học viện.

- Ban Chỉ huy quân sự Học viện.

c) Được ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng và duyệt chi các khoản mà nội dung, khối lượng và định mức đã được quy định trong Quy định Quản lý nguồn thu và chi tiêu nội bộ hoặc dự toán kinh phí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có giá trị đến 500.000.000 đồng (VND) trong các lĩnh vực phụ trách hoặc khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

Chức vụ: Phó Giám đốc
GS.TS Phạm Văn Cường
- Email: pvcuong@vnua.edu.vn
- ĐT: 024.62617756

*/Trách nhiệm

 a) Lĩnh vực công tác: Phụ trách lĩnh vực đào tạo (tuyển sinh, dạy và học, khảo thí) của các bậc học, các hệ đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, liên kết) và các hình thức đào tạo khác (như đào tạo ngoại ngữ, đào tạo quốc tế), công tác đảm bảo chất lượng, đào tạo kỹ năng mềm, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử của Học viện, quảng bá hình ảnh Học viện, quản lý chung các viện, trung tâm và một số công tác khác do Giám đốc Học viện phân công. 

b) Trực tiếp quản lý các đơn vị/tổ chức:

- Các khoa: Nông học, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin.

- Các ban chức năng và tương đương: Ban Quản lý đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

- Các viện, trung tâm: Viện nghiên cứu phát triển cây trồng, Viện Sinh học nông nghiệp, Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề, Trung tâm Sinh thái nông nghiệp, Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

c) Được ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng và duyệt chi các khoản mà nội dung, khối lượng và định mức đã được quy định trong Quy định Quản lý nguồn thu và chi tiêu nội bộ hoặc dự toán kinh phí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có giá trị đến 500.000.000 đồng (VND) trong các lĩnh vực phụ trách hoặc khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

d) Chủ tài khoản số 2. Được ký duyệt thanh, quyết toán các khoản thu, chi có giá trị dưới 500.000.000 đồng (VND) hoặc được Giám đốc ủy quyền.

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap