1. Tên luận án: Phân tích chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Thông tin về nghiên cứu sinh

- Họ và tên NCS: Trịnh Thị Huyền Thương

- Năm quyết định công nhận NCS: 2009

- Chuyên ngành: Kinh tế phát triển            Mã số: 62 31 01 05

- Người hướng dẫn: GS.TS. Đỗ Kim Chung

- Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3. Giới thiệu về luận án

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích nội dung và bản chất của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách trong tương lai.

Luận án tập trung vào các nội dung cơ bản: xây dựng khung phân tích, phân tích chính sách theo trình tự: hoạch định, kết quả thực thi và tác động, xác định các nhân tố ảnh hưởng, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ở Nghệ An.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Luận án đã hệ thống hoá được cơ sở lý luận cho phân tích chính sách nói chung, đặc biệt là chính sách hỗ trợ DN, đưa ra được khung lý thuyết để phân tích được chính sách hỗ trợ DN. Từ đó, làm cơ sở xem xét, phân tích tình hình thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên đia bàn tỉnh. Việc phân tích chính sách được thực hiện trên cơ sở chuỗi tác động: đầu vào, triển khai thực thi, kết quả và tác động. Luận án cũng đưa ra được phương pháp đánh giá bằng cách chia DN ra các nhóm và xác định các thời điểm trước - sau, có - không để xem xét và phân tích; đã xác định hệ thống chỉ tiêu để đo lường các kết quả, tác động mà các tác động này thường là các tổng hợp.

*/Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm