1. Tên luận án: “Nghiên cứu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

2. Thông tin về nghiên cứu sinh

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Lan Phương

Năm nhập học: 2011       Năm tốt nghiệp: 2015

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển             Mã số:  62.31.01.05

Chức danh khoa học, học vị và tên người hướng dẫn:   GS.TS Nguyễn Văn Song

Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3. Giới thiệu về luận án

Bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của mỗi quốc gia. Ở nước ta, việc xây dựng loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện trong hệ thống bảo hiểm xã hội được xác định là một trong những giải pháp chủ yếu để phát triển hệ thống an sinh xã hội. Tuy nhiên, số lượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn hạn chế. Với mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động ở tỉnh Vĩnh Phúc, luận án đi sâu nghiên cứu những lý luận và thực tiễn về phát triển chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, đánh giá thực trạng phát triển và tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tạo cơ hội tích lũy mới cho những lao động nông nghiệp, lao động nghèo, không có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Luận án góp phần làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, xây dựng mô hình nghiên cứu và rút ra được 4 nhóm nhân tố tác động đến sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động.

- Thực trạng phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Vĩnh Phúc, phân tích và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động.

- Sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách, xây dựng chương trình phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đến năm 2025, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh công nghệ thông tin, tăng cường tuyên truyền phổ biến, quản lý nguồn vốn quỹ, phát triển kinh tế - xã hội là những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

*/ Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm