1. Thông tin chung

- Họ và tên NCS: PHẠM THỊ ĐÀO

- Tên đề tài: Ảnh hưởng của lợn đực lai (Piétrain Re-Hal ´Duroc) có thành phần di truyền khác nhau đến năng suất sinh sản của nái lai F1(Landrace ´Yorkshire) và năng suất, chất lượng thịt của các con lai thương phẩm

- Chuyên ngành: Chăn nuôi              Mã số: 62.62.01.05

- Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2. Mục tiêu

Xác định được lợn đực lai PiDu có thành phần di truyền phù hợp phối giống với lợn nái lai F1(Landrace ´Yorkshire) nhằm nâng cao năng suất sinh sản, sinh trưởng, tỷ lệ thịt nạc và đảm bảo được chất lượng thịt.  

3. Tính mới và sáng tạo

- Đánh giá được sự khác biệt về năng suất sinh sản của lợn nái lai F1(Landrace ´Yorkshire)khi phối giống với lợn đực lai PiDu 25, 50 và 75 thành phần di truyền của đực Piétrain Re-Hal.

 - Đánh giá được sự khác biệt về năng suất, chất lượng thịt của 3 tổ hợp lai giữa đực lai PiDu 25, 50 và 75 thành phần di truyền của đực Piétrain Re-Hal với lợn nái lai F1(Landrace  ´Yorkshire).

4. Kết quả nghiên cứu

- Năng suất sinh sảncủa lợn nái F1(Landrace × Yorkshire) phối với lợn đực lai PiDu25, PiDu50 và PiDu75

- Khả năng sinh trưởng của 3 tổ hợp lai giữa PiDu25, PiDu50 và PiDu75 với lợn nái lai F1(Landrace  ´Yorkshire).

- Năng suất thân thịt và chất lượng thịt của 3 tổlaigiữa PiDu25, PiDu50 và PiDu75 với lợn nái lai F1(Landrace  ´Yorkshire).

5. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

- Kết quả nghiên cứu của đề tài bổ sung vào nguồn tài liệu mới cho giảng dạy và  chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi lợn.

- Giúp các cơ sở chăn nuôi xác định được tổ hợp lai thích hợp nhằm nâng cao năng suất sinh sản, năng suất và chất lượng thịt, góp phần phát triển sử dụng lợn đực lai PiDu trong sản xuất chăn nuôi lợn.

- Cung cấp lợn đực lai PiDu tốt nhất cho cho sản xuất nhằm cải thiện cải thiện chất lượng thịt cho đàn lợn thương phẩm.

*/Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm