1. Tên luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện sinh thái và một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, ra hoa của giống hoa đào GL2-2  ở miền Bắc Việt Nam”.

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:

Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THANH HIỀN

Năm nhập học: 2012        Năm tốt nghiệp: 2015

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng,      Mã số: 62 62 01 10

Chức danh khoa học, học vị và tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Đoàn Văn Điếm

2. PGS.TS. Đặng Văn Đông

Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3. Giới thiệu về luận án

Cây hoa đào (tên khoa học là prunus persia (L.) Batsch) chịusự chi phối chặt chẽ bởi điều kiện sinh thái (đất đai, khí hậu) nơi trồng trong quá trình sinh trưởng, phát triển, ra hoa và chất lượng hoa. Các yếu tố sinh thái chi phối chủ yếu tới cây đào GL2-2 đó là nhiệt độ trung bình (); số ngày có nhiệt độ dưới 150C; tích ôn hữu hiệu; tổng số giờ nắng và tổng lượng mưa. Các biện kỹ thuật điều chỉnh sinh trưởng, phát triển và ra hoa cho đào GL2-2 để nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất hoa đào là bón lót bổ sung thêm N trực tiếp bằng phân urea hoặc dùng dung dịch vi sinh EM (cải tiến 1 & 2); cắt tỉa 1 tháng 1 lần và 1½ tháng 1 lần liên tụcsau trồng 2 tháng; khoanh vỏ trước tết nguyên đán. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật điều khiển trên, cây đào GL2-2 ra hoa tập trung vào dịp tết nguyên đán, số hoa trên cây, đường kính hoa & độ bền hoa tự nhiên đều tăng nên hiệu quả kinh tế, xã hội,môi trường đều cao.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

Khi quy hoạch các vùng trồng đào GL2-2, chế độ nhiệt ở giai đoạn từ trồng đến khoanh vỏ có ảnh hưởng chủ yếu tới sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa đào. Nếu nhiệt độ trung bình giai đoạn đó càng lớn nhưng số ngày có nhiệt độ thấp dưới 150C càng nhiều (trong khoảng từ 10-30 ngày) thì cây sinh trưởng tốt, thời gian ra nụ sau tuốt lá càng nhanh,số hoa trên cây cao, đường kính hoa & độ bền hoa tự nhiên đều tăng. Để cho hoa nở tập trung vào dịp tết Nguyên đán cần phải ứng dụng các biện pháp kỹ thuật điều chỉnh sinh trưởng, phát triển nêu trên. 

*/Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm