1. Tên luận án:Phát triển sản xuất ngô hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường ở vùng Tây Bắc Việt Nam

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Đỗ Văn Ngọc

Năm nhập học: 2009               Năm tốt nghiệp: 2015

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển     Mã số: 62 31 01 05

Chức danh khoa học, học vị và tên người hướng dẫn: PGS.TS Trần Đình Thao

Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3. Giới thiệu về luận án:

Luận án nghiên cứu phát triển sản xuất ngô hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường ở vùng Tây Bắc Việt Nam trong đó tập trung phân tích mức độ chuyên môn trong sản xuất ngô hàng hóa, vấn đề môi trường trong quá trình sản xuất ngô hàng hóa, các yếu tố chính ảnh hưởng đến phát triển sản xuất ngô hàng hoá. Qua đó đưa ra các giải pháp phát triển sản xuất ngô hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường ở vùng Tây Bắc, Việt Nam.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển sản xuất ngô hàng hóa gắnvới bảo vệ môi trường. Đưa ra khái niệm, nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất ngô hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường.Làm rõ mối quan hệ tương quan chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất ngô hàng hóa lâu dài, bền vững.

Thực trạng sản xuất ngô hàng hóa, vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường trong sản xuất ngô hàng hóa dưới các hình thức và phương thức sản xuất khác nhau. Đánh giá hiệu quả kinh tế của sản xuất ngô hàng hóa và sản xuất ngô hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình sản xuất ngô hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường ở vùng Tây Bắc Việt Nam.

Đề xuất và hoàn thiện các giải pháp phát triển ngô hàng hóa thông qua việc mở rộng diện tích, thâm canh, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới về giống và kỹ thuật canh tác, đồng thời bảo vệ môi trường trong sản xuất ngô như giảm thiểu nạn phá rừng, xói mòn rửa trôi đất ở vùng Tây Bắc, Việt Nam.

*/ Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm