1. Tên luận án

Phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình

2. Thông tin về nghiên cứu sinh

Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thị Phương Thảo

Năm nhập học: 2010                      Năm tốt nghiệp: 2015

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển     Mã số: 62 31 01 05

Chức danh khoa học, học vị và tên người hướng dẫn:

(1) Tiến sĩ Nguyễn Thị Dương Nga (2) Phó Giáo sư. Tiến sỹ Lê Thanh Hà.

Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3. Giới thiệu về luận án

Luận án nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình. Thực tế cho thấy, số lượng và tỷ lệ lao động ngành nông nghiệp so với tổng số lao động của tỉnh vẫn cao, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, năng lực làm việc vẫn còn rất hạn chế; bố trí sử dụng lao động chưa hợp lý; sự chuyển dịch cơ cấu lao động trong ngành nông nghiệp rất chậm. Từ việc đánh giá thực trạng, phân tích toàn diện các nhân tố ảnh hưởng để thấy được những mặt đạt được và những hạn chế cần khắc phục trong phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp của tỉnh. Luận án đề xuất các giải pháp về xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệpcủa tỉnh, hoàn thiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung thêm chức danh cán bộ nông nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp,bố trí sử dụng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật của cán bộ vào sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho lao động của ngành.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

Khái quát hóa và phát triển những vấn đề lý luận liên quan phát triển nguồn nhân lực ngànhnông nghiệp.

Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2001-2014, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp của tỉnh, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp của tỉnh Hoà Bình đến năm 2020. 

*/ Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm