Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Phouthone THAMMAVONG Ngày đăng: 04/10/2018
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu xác định cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp hợp lý vùng phía Nam thủ đô Viêng Chăn, Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp: 2018
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9 85 01 03
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Nguyễn Quang Học 2. TS. Nguyễn Quang Dũng
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

Đánh giá thực trạng và khả năng phát triển đất sản xuất nông nghiệp trên vùng phía Nam Thủ đô Viêng Chăn.

Đánh giá khả năng thích hợp đất đai và hiệu quả sử dụng đất đối với các loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp. Đề xuất cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trên vùng phía Nam thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

- Góp phần bổ sung cơ sở khoa học trong đánh giá thích hợp đất đai phục vụ sử dụng đất hợp lý và hiệu quả trên cơ sở đánh giá đất của FAO tại vùng phía Nam thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào và các địa phương thuộc vùng đồng bằng có điều kiện sinh thái tương tự.

- Bổ sung tài liệu khoa học về hiệu quả của một số loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên vùng phía Nam thủ đô Viêng Chăn.

- Đề xuất định hướng phát triển các loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp hợp lý và hiệu quả trên vùng phía Nam thủ đô Viêng Chăn.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp các nhà quản lý ở địa phương chỉ đạo trong việc sử dụng đất nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại vùng phía Nam thủ đô Viêng Chăn.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap