Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Lê Trọng Yên Ngày đăng: 08/05/2018
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất trồng mắc ca huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp: 2018
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9 85 01 03
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Vũ Thị Bình 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Dung
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

Nghiên cứu thực trạng và khả năng phát triển cây mắc ca dưới dạng trồng thuần và trồng xen trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đánh giá mức độ thích hợp đất đai đối với các loại sử dụng đất có trồng cây mắc ca. Đánh giá khả năng bền vững của các loại sử dụng đất trồng mắc ca. Định hướng phát triển cây mắc ca trên địa bàn huyện Tuy Đức.4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

- Góp phần bổ sung tài liệu khoa học xác định bộ dữ liệu cơ bản về tiềm năng đất đai của Tuy Đức phục vụ phát triển trồng cây mắc ca.

- Xác định được tính bền vững của các loại sử dụng đất có trồng cây mắc ca trên các vùng đất dốc của huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

- Đề xuất được định hướng phát triển cây mắc ca dưới dạng trồng thuần và trồng xen có hiệu quả trên địa bàn huyện Tuy Đức.

- Góp phần bổ sung cơ sở khoa học trong đánh giá thích hợp đất đai để phát triển diện tích trồng cây mắc ca tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông và các địa phương thuộc vùng Tây Nguyên có điều kiện sinh thái tương tự.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp các nhà quản lý ở địa phương chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững, nhân rộng các mô hình trồng cây mắc ca góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và nâng cao thu nhập cho người dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap