Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Nguyễn Văn Khởi Ngày đăng: 18/04/2018
1. Tên luận án:  

Ứng dụng chỉ thị phân tử chọn tạo các dòng đậu tương kháng bệnh gỉ sắt (Phakopsora pachyrhizi Sydow)

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp: 2018
Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng
Mã số: 62 62 01 11
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. GS.TS. Phan Hữu Tôn; 2. TS. Nguyễn Thanh Tuấn
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

Đề tài tập chung vào nghiên cứu, đánh giá một số đặc điểm nông sinh học, năng suất và khả năng kháng/ nhiễm với bệnh gỉ sắt trên tập đoàn vật liệu khởi đầu gồm 70 mẫu giống đậu tương thu thập và nhập nội đồng thời sử dụng chỉ phân tử ADN phát hiện các mẫu giống mang gen kháng phục vụ lựa chọn bố mẹ thiết lập các tổ hợp lai theo mục tiêu chọn giống đậu tương năng suất cao kháng bệnh gỉ sắt. Đề tài cũng xác định được 3 gen kháng hữu hiệu với các chủng nấm bệnh gỉ sắt đậu tương ở Việt Nam trong các gen kháng đã được công bố và lựa chọn được 3 chỉ thị phân tử liên kết chặt với 3 gen kháng trên, có độ tin cậy cao trong nghiên cứu ứng dụng trên nguồn vật liệu hiện có. Bằng ứng dụng chỉ thị phân tử, đề tài đã chọn tạo thành công 13 dòng đậu tương triển vọng mang gen kháng hữu hiệu với bệnh gỉ sắt ở Việt Nam, trong đó 2 dòng ưu tú Đ9 và Đ10 mang gen kháng Rpp2, có năng suất đạt trên 25 tạ/ha trong vụ xuân có triển vọng trong sản xuất, góp phần đa dạng hóa bộ giống đậu tương của Việt Nam4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Phát hiện vật liệu đậu tương mang gen kháng bệnh gỉ sắt bằng ứng dụng chỉ thị phân tử ADN trên nguồn vật liệu hiện có phục vụ lai tạo và chọn lọc vật liệu mới theo mục tiêu

Xác định được 3 gen kháng hữu hiệu với bệnh gỉ sắt đậu tương ở Việt Nam (Rpp2, Rpp4 và Rpp5) và lựa chọn được 3 chỉ thị phân tử liên kết chặt với 3 gen kháng hữu hiệu (Satt620 – Rpp2; Satt288 – Rpp4; Sat_275 – Rpp5) trên nguồn vật liệu nghiên cứu sử dụng trong đánh giá và chọn lọc vườn dòng sau lai tạo

Khẳng định hiệu quả của phương pháp lai tạo và chọn lọc kiểu hình kết hợp sử dụng chỉ thị phân tử ADN chọn kiểu gen mục tiêu (MAS - MABC) trong chọn tạo giống đậu tương kháng bệnh gỉ sắt ở Việt Nam. Các dòng đậu tương mới mang gen kháng bệnh gỉ sắt được chọn tạo trong đề tài là nguồn vật liệu quý phục vụ lai tạo trong các chương trình chọn giống đậu tương kháng bệnh gỉ sắt tiếp sau.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap