Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Nguyễn Thị Hương Ngày đăng: 13/03/2018
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2013
Năm tốt nghiệp:
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9 85 01 03
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
PGS. TS. Hồ Thị Lam Trà
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

Luận án thực hiện nghiên cứu đánh giá thực trạng tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2015. Từ đó, xác định được các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến tạo quỹ đất của thành phố Thái Nguyên. Để xác định được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng, luận án đã sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA thông qua việc ứng dụng phần mềm xử lý số liệu SPSS 23.0 để phân tích. Sau khi nghiên cứu đánh giá được thực trạng tạo quỹ đất của thành phố Thái Nguyên và dự báo nhu cầu tạo quỹ đất của thành phố Thái Nguyên thời gian tới, luận án đã đề xuất được những giải pháp phù hợp cho tạo quỹ đất tại thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới.  4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Kết quả nghiên cứu của luận án đã xác định được mức độ ảnh hưởng của 22 yếu tố và được xếp vào 5 nhóm yếu tố tác động đến tạo quỹ đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Mức độ ảnh hưởng của 5 nhóm yếu tố theo thứ tự: (1) Nhóm yếu tố tài chính; (2) Nhóm yếu tố chính sách pháp luật; (3) Nhóm yếu tố kinh tế, xã hội; (4) Nhóm yếu tố điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng; (5) Nhóm yếu tố quy hoạch.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap