Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Lê Ánh Dương Ngày đăng: 26/12/2017
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu sinh kế của các hộ nông dân ở vùng ven thành phố Nam Định

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp: 2017
Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp
Mã số: 62 62 01 15
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
GS.TS. Phạm Thị Mỹ Dung
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Luận án nhằm hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm một số lý luận và thực tiễn về sinh kế của hộ nông dân vùng ven thành phố. Trên cơ sở đánh giá thực trạng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sinh kế của các hộ nông dân vùng ven thành phố Nam Định giai đoạn 2011-2015, đề xuất một số giải pháp cải thiện sinh kế hộ nông dân vùng ven thành phố Nam Định trong thời gian tới.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Luận án đã bổ sung một số lý luận liên quan đến sinh kế hộ nông dân, cụ thể: Chiến lược sinh kế tạo nên đặc trưng của hộ nông dân còn hoạt động sinh kế là những hoạt động cần thiết mà các cá nhân hay hộ gia đình phải thực hiện dựa trên các khả năng và vốn sinh kế để kiếm sống, sinh kế bền vững của hộ nông dân có quan hệ chặt chẽ với sinh kế cộng đồng. Để thay đổi sinh kế trước hết phải thay đổi so với một tình trạng sinh kế có trước. Khoảng cách so với thời gian có trước là tùy hoàn cảnh nhưng nếu gần quá thì không thể hiện được sự thay đổi. Thay đổi sinh kế có thể là thay đổi tất cả hoặc thay đổi từng bộ phận sinh kế. Thay đổi sinh kế chính là thay đổi chiến lược kiếm sống và phát triển hộ, từ đó tạo nên thay đổi cơ cấu thành phần trong xã hội nông thôn.

 Bên cạnh đó, luận án góp phần làm rõ các khái niệm vùng ven thành phố vì cho đến nay chưa có quy định vùng ven và chưa thống nhất quan niệm vùng ven thành phố cấp tỉnh. Vùng ven thành phố chính là khu vực thể hiện rõ nhất sự liên kết, sự chuyển hóa về sinh kế, văn hóa, lối sống giữa thành thị và nông thôn. Với những nước đang phát triển thì không thể coi vùng ven là một vùng ổn định mà nên dựa theo sự phát triển của thành phố theo các giai đoạn quy hoạch thành phố.   

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ