Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Lê Văn Cường Ngày đăng: 18/12/2017
1. Tên luận án:  

Quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp: 2017
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9 31 01 05
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
PGS.TS. Ngô Thị Thuận
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được xem là khâu then chốt nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế các tiêu cực về của thuốc bảo vệ thực vật đối với sản xuất nông nghiệp, sức khỏe con người và môi trường sinh thái. Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua đang còn nhiều hạn chế và bất cập như tình trạng quản lý chất lượng thuốc và giá cả chưa thực sự chặt chẽ, hình thức xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh và người sử dụng thuốc còn nhẹ, thiếu tính răn đe, công tác tập huấn, tuyên truyền về thuốc BVTV còn chưa sâu rộng đến các địa phương. Ngoài ra, đề tài cũng đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, đề xuất được các hệ thống giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.


4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Vlý lun: Đã làm rõ hơn lý luận về quản lý kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV như: Thuốc BVTV là hàng hóa kinh doanh và sử dụng có điều kiện theo hướng giảm thiểu tối đa tần suất và mức độ sử dụng; Cung và cầu thuốc BVTV luôn có mối quan hệ chặt chẽ nhưng khác với các hàng hóa dịch vụ thông thường ở chỗ có cung thì có cầu; Quản lý hoạt động kinh doanh thuốc BVTV là quản lý cung, quản lý sử dụng là quản lý cầu. Quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV cần dựa vào các quy định pháp luật của nhà nước, song rất cần có sự phối hợp chặt chẽ không chỉ các cơ quan nhà nước mà còn có sư tham gia quản lý của các tổ chức cộng đồng.
Vthc tin: Đã gắn kết giữa quản lý kinh doanh và quản lý sử dụng thuốc BVTV; Tổng kết được 4 bài học kinh nghiệm thực tiễn về quản lý kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV; Định lượng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV; Đề xuất các giải pháp có tính khả thi và cung cấp dữ liệu cho các cơ quan cấp tỉnh tham khảo để hoạch định chính sách quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV.
Về phương pháp: Đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu mới, hiện đại như phân tích nhân tố khám phá với thang đo likert để đánh giá mức độ tuân thủ các qui định pháp luật trong kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV, kiểm định ý nghĩa thống kê để lựa chọn biến cho phân tích hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV mà các nghiên cứu trước đây chưa đề cập.


Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ