Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Nguyễn Thị Hương Ngày đăng: 08/12/2017
1. Tên luận án:  

Sâu keo da láng Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) hại hành hoa và biện pháp phòng chống tại Hưng Yên

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2012
Năm tốt nghiệp: 2017
Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật
Mã số: 62. 62. 01.12
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1.PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang 2. GS.TS. Phạm Văn Lầm
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Nghiên cứu đặc điểm hình thái học, sinh vật học, sinh thái học của sâu keo da láng S. exigua, sinh vật học: ảnh hưởng của nhiệt độ (20-30oC), ẩm độ 65-84% và cây thức ăn (6 loại cây trồng) đến sự gia tăng quần thể của sâu keo da láng S. exigua trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu về ong ký sinh M. pallidipes có tiềm năng kiểm soát quần thể sâu keo da láng trên đồng ruộng; và nghiên cứu các biện pháp phòng trừ sâu keo da láng hại cây hành hoa ở Khoái Châu, Hưng Yên.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

- Xác định được thành phần loài côn trùng và nhện nhỏ hại cây hành hoa ở vùng nghiên cứu gồm 11 loài. Đồng thời ghi nhận được 10 loài thiên địch của sâu keo da láng trên cây hành hoa ở Hưng Yên.

- Là công trình nghiên cứu một cách hệ thống và chi tiết về loài sâu keo da láng S. exigua ở Việt Nam. Bổ sung thêm nhiều dẫn liệu mới về đặc điểm sinh vật học, sinh thái học, đặc biệt những dẫn liệu về ảnh hưởng của nhiệt độ, ẩm độ, cây thức ăn đến sinh trưởng phát triển cá thể của sâu keo da láng, nhiệt độ khởi điểm phát dục, số thế hệ lý thuyết, sự tiêu thụ thức ăn, chỉ số dinh dưỡng và quy luật phát sinh, diễn biến mật độ, yếu tố ảnh hưởng số lượng trên cây hành hoa ở vùng nghiên cứu.

- Cung cấp dẫn liệu khoa học mới về đặc điểm hình thái và sinh vật học cơ bản của loài ong ký sinh sâu non Microplitis pallidipes - một tác nhân sinh học có nhiều triển vọng để phát triển biện pháp sinh học phòng chống sâu keo da láng.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ