Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Hoàng Thị Thu Hiền Ngày đăng: 31/10/2017
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu giải pháp vượt rào cản của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm và cá da trơn sang thị trường Mỹ và EU

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2011
Năm tốt nghiệp: 2017
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 62.31.05.01
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn; 2. TS. Chu Thị Kim Loan
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Những năm qua, việc xuất khẩu tôm và cá da trơn của Việt Nam vào thị trường Mỹ và EU đã đóng góp đáng kể vào gia tăng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và thúc đẩy ngành nuôi tôm và cá da trơn phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, những rào cản thương mại trên thị trường Mỹ và EU đã gây nhiều khó khăn và tổn hại  cho cả các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cũng như hàng triệu người dân nuôi tôm và cá da trơn nguyên liệu. Vì vậy, việc nghiên cứu các giải pháp vượt rào cản thương mại để tăng cường xuất khẩu tôm và cá da trơn vào thị trường Mỹ và EU là hết sức cần thiết. Việc nghiên cứu các giải pháp vượt rào cản thương mại trên thị trường Mỹ và EU được Luận án  tập trung vào một số nội dung chính sau: (i) Hệ thống hóa các rào cản thương mại đối với  hàng thủy sản nói chung, tôm và cá da trơn hiện có trên thị trường Mỹ và EU; (ii) Thực trạng xuất khẩu tôm và cá da trơn của Việt Nam sang thị trường Mỹ và EU và các rào cản thương mại mà sản phẩm tôm và cá da trơn  đã phải đối mặt; (iii) Thực trạng giải pháp vượt rào cản thương mại  của các doanh nghiệp chế biến tôm va cá da trơn xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU và kinh nghiệm vượt rào cản thương mại đối với sản phẩm tôm và cá da trơn xuất khẩu vào thị trường Mỹ và EU của một số nước; (iv) Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thực thi các giải pháp vượt rào cản thương mại và để xuất bổ sung hoàn thiện các giải pháp vượt rào cản thương mại đối với sản phẩm cá da trơn và tôm của Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường Mỹ và EU trong thời gian tới.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Trên cơ sở lý luận và nghiên cứu thực tiễn, luận án để xuất 6 giải pháp vượt rào cản đối với sản phẩm tôm và cá da trơn của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ và EU. Đây là những giải pháp thiết thực có khả năng thực thi và sẽ cho kết quả tốt. Trong các giải pháp giải pháp về đổi mới công tác tổ chức sản xuất và quản lý ngành cá da trơn và tôm theo hướng gắn kết trách nhiệm và lợi ích giữa những cá nhân,tổ chức có liên quan đến sản phẩm tôm và cá da trơn xuất khẩu thành chuỗi, xóa bỏ sự chia cắt, không hợp tác, thậm chí còn chống đối lẫn nhau trong một hệ thống vốn bản chất của nó yêu cầu một sự liên kết để phát triển là những nội dung mới trong cách thức tổ chức quản lý sản xuất theo xu hướng phát triển bền vững

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ