Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Phạm Thị Ngọc Ngày đăng: 30/10/2017
1. Tên luận án:  

Phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp: 2017
Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp
Mã số: 62 62 01 15
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. TS. Nguyễn Thị Dương Nga - 2. GS.TS. Tô Dũng Tiến
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven biển góp phần thực hiện chiến lược tái cơ cấu ngành thủy sản tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, phát triển nuôi trồng thủy sản của vùng còn nhiều bất ổn. Luận án đã đánh giá thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản dưới nhiều góc độ về loại hình, phương thức, loài nuôi, các hình thức liên kết, kết quả và hiệu quả đạt được cũng như áp dụng tiến bộ khoa học. Ngoài ra, luận án cũng đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng; Đề xuất được các hệ thống giải pháp nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven biển được hiểu là mở rộng về quy mô, thay đổi phương thức và cách thức tổ chức sản xuất nuôi trồng thủy sản nhằm khai thác có hiệu quả lợi thế nguồn lực vùng ven biển, đáp ứng nhu cầu thị trường và mang lại thu nhập bền vững cho người sản xuất. Ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa, nuôi tôm thẻ thâm canh đạt hiệu quả cao nhất. Với nuôi cấp hô nên nuôi từ 2-4 ha (tôm sú); từ 1-3 ha (ngao) cho hiệu quả kinh tế cao hơn qui mô khác.

Các yếu tố ảnh hưởng gồm: (i) Nhóm chính sách; (ii) Nhóm yếu tố về quy hoạch và quản lý quy hoạch; (iii) Yếu tố phát triển cơ sở chế biến; và (iv) Nhóm các điều kiện sản xuất (đã lượng hóa được yếu tố ảnh hưởng đến năng suất nuôi tôm sú quảng canh cải tiến)

Các nhóm giải pháp gồm: (i) Hoàn thiện 1 số chính sách; (ii) Hoàn thiện quy hoạch và quản lý quy hoạch liên quan NTTS; (iii) Phát triển các loại hình và hình thức tổ chức sản xuất NTTS; (iv) Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật; (v) Ổn định và phát triển thị trường tiêu thụ; (vi) Giảm ô nhiễm môi trường nước; (vii) Tăng cường điều kiện cho sản xuất.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ