Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Nguyễn Văn Nhiễm Ngày đăng: 17/10/2017
1. Tên luận án:  

Phát triển sản xuất cây vụ đông ở tỉnh Thái Bình

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp: 2017
Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp
Mã số: 62 62 01 15
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Sản xuất vụ đông là hoạt động kinh tế quan trọng của các hộ nông dân tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, sản xuất cây vụ đông ở Thái Bình vẫn gặp nhiều khó khăn liên quan đến quy mô sản xuất nhỏ lẻ, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn lỏng lẻo, quy hoạch sản xuất cây vụ đông chưa đồng bộ. Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển vụ đông theo hướng hàng hóa, luận án đã đánh giá thực trạng phát triển sản xuất vụ đông, phân tích các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển cây vụ đông, từ đó để xuất hệ thống các giải pháp nhằm phát triển sản xuất cây vụ đông ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.


4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Về lý luận, phát triển cơ sở lý luận về phát triển sản xuất cây vụ đông được mở rộng về cách hiểu và nội dung trong luận án này. Cụ thể, khái niệm sản xuất cây vụ đông được mở rộng về thời gian, mùa vụ, sản xuất cây vụ đông không chỉ giới hạn ở vụ đông ưa lạnh mà mở rộng với cả cây vụ đông ưa ấm. Đóng góp này giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp ở cấp trung ương và địa phương có những quyết sách đúng đắn, kịp thời liên quan đến định hướng, quy hoạch và phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung, cây vụ đông nói riêng. 

Về thực tiễn, thực trạng phát triển cây vụ đông được đánh giá tổng thể từ quy hoạch đến hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường, đánh giá trên cả chiều rộng và chiều sâu. Mô hình hồi quy được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của người sản xuất. Hệ thống giải pháp phát triển sản xuất cây vụ đông ở tỉnh Thái Bình được đề xuất, đặc biệt nhấn mạnh vào nhóm giải pháp liên kết, chính sách, quy hoạch và tiêu thụ sản phẩm ... đây cũng là những giải pháp cụ thể có thể áp dụng phù hợp với một số địa phương có điều kiện sản xuất cây vụ đông tương tự của tỉnh Thái Bình.Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ