Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Đỗ Thị Dinh Ngày đăng: 16/08/2017
1. Tên luận án:  

Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2010
Năm tốt nghiệp: 2017
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 62 31 01 05
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
PGS.TS Ngô Thị Thuận; PGS.TS Phạm Bảo Dương
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Luận án nhằm hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn về giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề. Trên cơ sở đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện các giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà tiếp tục đề xuất hoàn thiện các giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề ngoại thành Hà Nội trong các năm tiếp theo.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Làm rõ thêm khung lý luận về giải pháp kinh tế như thuế, phí, Quỹ môi trường, các biện pháp tài chính; Các giải pháp quản lý như ban hành các văn bản pháp lý; quy hoạch, tổ chức bộ máy; thanh kiểm tra. Các tiêu chí và phương pháp đánh giá về thực thi các giải pháp kinh tế và quản lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề mà trước đó còn ít tài liệu đề cập.

Luận án phát hiện các vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề. Chỉ rõ những hạn chế trong việc thực thi các giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi các giải pháp này bao gồm: (i) yếu tố thuộc về cơ quan quản lý Nhà nước lĩnh vực bảo vệ môi trường; (ii) yếu tố thuộc về cơ chế, chính sách của Nhà nước và (iii) yếu tố thuộc về người dân. Từ thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện các giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội, luận án đã đề xuất hoàn thiện và tiếp tục thực thi giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề ngoại thành Hà Nội đến năm 2025.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ